Hồ Sơ Gia Nhập

Liên Hệ Quảng Cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam

 

Kính gửi: Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam

 

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động của Hiệp hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam, chúng tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này đăng ký tham gia Hiệp Hội.

1/ Họ và tên: ……………………………………………………………………………….

2/ Sinh ngày: ………………………………………………………………………………

3/ Nguyên quán: ………………………………………………………………………….

4/ CMND số: ………………………………………………………………………………

5/ Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………..

6/ Điện thoại: …………………..E-mail: ………………………………………………

7/ Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………..

Trân trọng đề nghị Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam xem xét, đồng ý để Tôi tham gia Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam.

Nơi nhận                                            Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm ………

  • Như trên                                                    NGƯỜI VIẾT ĐƠN
  • Lưu HS cá nhân

Đính kèm:

  • CMND photo
  • Bằng cấp photo
Mẫu dành cho cá nhân

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam

 

Kính gửi: Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động của Hiệp hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam, chúng tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này đăng ký tham gia Hiệp Hội.

  1. Thông tin cơ bản về tổ chức:

a/ Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………….

b/ Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………

c/ Giấy phép kinh doanh: ………………….. – ngày cấp: …………………………………..

d/ Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………..

 

  1. Người đại diện tổ chức tham gia Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam

a/ Họ và tên: ……………………………………………………………………………………..

b/ Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

c/ Điện thoại: ……………………………………………………………………………………..

Trân trọng đề nghị Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam xem xét, đồng ý để chúng tôi tham gia Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam.

Nơi nhận                                                 TP. HCM, ngày ….. tháng …… năm ……

  • Như trên ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  • Lưu VT

Đính kèm:

  • Giấy CN ĐKKD
  • CMND người đại diện

Mẫu dành cho doanh nghiệp

Đường link tải về :

mẫu đơn cá nhân

mẫu đơn công ty