Chức Năng,Nhiệm Vụ

Liên Hệ Quảng Cáo

Văn bản quyết định cho phép thành lập Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam của Bộ Nội Vụ.
Kinh phí hoat động : sử dụng nguồn vốn xã hội hóa, tự thu tự chi ( không dùng nguồn vốn ngân sách )
Phương châm hoạt động nâng tầm ý thức người dân, xây dựng cải thiện chất lượng nhà vệ sinh công cộng miễn phí cho người dân.

Quyết-định-thành-lập-Hiệp-hội-nhà-vệ-sinh-VN.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

 1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam.
 2. Tên tiếng Anh: Vietnam Toilet Association.
 3. Tên viết tắt Tiếng Anh: VTA
 4. Biểu tượng: Hiệp hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam có biểu tượng riêng được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Nhà Vệ Sinh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tập hợp các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường, sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh, cải tạo và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh hoặc có liên quan đến lĩnh vực môi trường, thiết kế, sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh, cải tạo và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh tự nguyện thành lập, không vụ lợi, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, dịch vụ, hợp tác và phát triển kinh tế trong lĩnh vực môi trường, thiết kế, sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên; phát triển nhanh và bền vững các loại hình sản xuất – kinh doanh – dịch vụ, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

 1. Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.
 2. Trụ sở của Hiệp hội: số 5 đường 30 tháng 4, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

 1. Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực môi trường, sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh, cải tạo và nâng cao chất lượng nhà vệ sinh.
 2. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
 4. Không vì mục đích lợi nhuận.
 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Chương II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn

 1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội.
 2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.
 3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực liên quan đến vấn đề cải tạo môi trường Nhà vệ sinh và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh Việt Nam theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực liên quan đến vấn đề cải tạo môi trường Nhà vệ sinh và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh Việt Nam, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
 5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung cải tạo môi trường Nhà vệ sinh và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh Việt Nam theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để trao đổi thông tin, cùng nghiên cứu, đầu tư phát triển công nghệ liên quan đến lĩnh vực cải tạo môi trường Nhà vệ sinh và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh Việt Nam
 7. Thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 8. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
 9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao (nếu có).
 10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo với Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Điều 7. Nhiệm vụ

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.
 4. Động viên sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa các hội viên trong công tác phát triển lĩnh vực môi trường, thiết kế, sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh, cải tạo và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
 5. Hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức về luật pháp, về kinh tế thị trường, về môi trường, về nghiệp vụ, về khoa học – công nghệ, về kỹ năng nghề nghiệp, về hội nhập quốc tế và đầu tư, về sở hữu trí tuệ cho hội viên trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 6. Cập nhật và cung cấp cho các hội viên về chính sách, pháp luật và các chủ trương của Nhà nước liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, giám sát các hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và điều lệ, quy chế, quy định hoặc những nội quy khác của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật để tạo nguồn thu cho Hiệp hội.
 8. Giới thiệu thành tựu và năng lực của các hội viên. Hỗ trợ hội viên trong việc ổn định, mở rộng và phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ liên quan đến các công việc thuộc về lĩnh vực môi trường, thiết kế, sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh, cải tạo và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh theo quy định của pháp luật.
 9. Chủ trì phối hợp giữa các hội viên trong việc chủ động tìm kiếm nguồn lực xây dựng và phát triển lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại liên quan đến môi trường, thiết kế, sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh, cải tạo và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh theo quy định của pháp luật.
 10. Được xuất bản các tạp chí, các bản tin, ấn phẩm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 11. Thực hiện việc xúc tiến công tác đầu tư, thương mại, dịch vụ, hợp tác quốc tế, cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo về ngành, lĩnh vực liên quan đến môi trường, thiết kế, sản xuất, chế tạo nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh, cải tạo và nâng cao chất lượng Nhà vệ sinh theo quy định của pháp luật.
 12. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 13. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 14. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội.
 15. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.